Ana sayfa

Kültür&Edebiyat

Düşünce&Yorum

Haber&Kritik

Linkler

Sizden Gelenler

Ziyaretçi Defteri

Müzik

Forum

Dosyalar

Video

Üyeler

English qarTuli

İletişim
Bugün : 4 Mayıs 2016   
 
 
Forumdaki Son cevaplar : Anayasalara Göre Türk Kavramı..(admin) Gürcü Kavramı..(-) Tarihi ve Sosyolojik Olarak Türk Kavramı..(-) Lozan Andlaşmasına Göre Azınlık ve Türk ..(admin) Yeni Osmanlıcılık ve Acaristan..(-) Cami-Kilise Onarım Anlaşması ve Kartvel ..(-) Sarı Gelin, Gürcü Kralının Kızı..(-) Artvinin Rus, İngiliz ve Kartvel İşgalin..(artvinli) E Harfi..(-) D Harfi..(-)
Giris Yapınız veya Hala üye değil misiniz ?
Kullanıcı Adı : Şifre : Hatırla :

      [ GAMARCOBA.COMForum ] [ Gürcülerin Kökeni Nereden Geliyor? ] [ muslimani, osmauli, Turqi, aWari, qarTveli ]           
aliarslan
[Yönetici]MSN : Yazmamiş
Yaş : 40
Mesaj sayısı : 70
Giriş sayısı : 276

Ziyaretçi defterindeki tartışmalardan...

Yazan : iskender   Mail : mevar27@gmail.com
22.05.2007 7:36:43 AM
mogesalmebiT Cemo qarTvelo zmebo da Cemo sisxlo da xorco. madlobeli var Tqveni. am did Relvarebas ver davmalav da ver vityvi, rom amdeni qarTveli ram Sehyara aq. namdvilad kargia, rom amden chveneburebs aq gxedavT da aSkarad gahyviriT, rom Cven varT qarTvelebi da amavdroulad "muslimanebi" esaaa CemTvis Yvelaze didi saamayo. gaixareT Cemo Zvirfaso Zmebo, me TqveniT varsebob da TqveniT mixaria am qveyanaze, ididguleT da ixareT am qveyanaze, rom xarT muslimani qarTvelebi da giyvarT Tqveni jiSi jilagi.
albaT gamokveTilad me muslimanobas win, rom vayeneb gaikvirvebT, magram me ase getyodiT am sakiTxs.
mevar qarTveli da ar vaigiveb me Cems religias (rwmenas) Cems erovnebasTan, rasac didi adgili ukavia sakmaod Cvens qveyanaSi, es did uwignurobad mimaCnia da me amas TqvenTan ver vxedav, kaci SeiZleba iyos aramuslimi magram iyos qarTveli rac faqarian.
mokled Cemo Zmebo droa gagecnoT me vaer iskender nadiraZe (TURKIYE DOSTLUK DER BASK)
ALLAHA EMANETSINIZ.

Yazan : ali arslan   Mail : aliiarslan@hotmail.com
23.05.2007 5:59:17 AM
gamarjoba isqender nadiraZe, Cvenac madlobeli varT, Sen nawerebisTvis. Zalian gvixaria rom aWaraSi (ajarisTanSi) Tqvensaven karqi muslimani aWari Zmebi vyavs. Turkiye Dostluk Dernegis ambavic Zalian saxarebelia CvenTin. Seni naweri aris qarTuli, magram Cven qveyanaSi (TurqeTSi) bevr xalxma ar icis meg dialeqti. Cven vlaparikobT aWaruli (xalxuri ena/dialeqti). axla Sen naweridan gevgeni rom, qarTvelobas da muslimanobas arigav da ambof rom Cven win qarTveli varT, memrec muslimani. muslimani qarTvelic iqneba, aramuslimani qarTvelic. axla haidan devwyo ar vici, unda istoriaidan dawyoba… Woroxis (Çoruh Nehri) da mTkvaris (Kür/Kura Nehri) SvaSi mecocxle bevri xalxi (qarTebi/qarTlelebi, kaxelebi, mesxebi, imerlebi, gurulebi, aWarlebi, leCxumelebi, xevsurebi, TuSebi, moxeveebi) arian da eseni istoriaSi feudaluri samTavrebi yofilan. xandixan es samTavrebi SeerTobilan. albaT religia rom erTi qonden imaze… aWarlebic iyven feudaluri samTavrebi da memrec samcxe-saaTabagos administraciaSi. memrec osmalebis erTai gamuslimanden da gaxTen osmals xalxi (osmauli). 1878-1879’ze osmalebis (muslimanebis, muslimani kavkasielebis, aWarlebis) da rusebis (kristianebis, kristiani qarTlelebis, kaxelebis) brZolas Tvis bevr musliman xalxma (aWarlebma) muhajiraT adga. 1921’ze osmalma mica BaTumi sabWoTa-saqarTvelos da aWaris avTonomiuri respublikam aSenda. xom ici da ratom avTonomiuri ari aWara. Osmal-TurqeTis da saqarTvelos SvaSi aris qars xelSekruleba (Kars Antlaşması) da amaSi weria rom, xalxis religias (muslimanobas) arna wekaroTna, avTonomiuri administraciana iyonsa. 1926’Si aWarlebma deiTvalen (qarTvelebis gardia) 71.426 mosaxle. memre sabWoTam (komunisti qarTvelebma)-stalinma, daTvala aWarlebi, lazebi da sxva xalxebi (vinc wignuri ena ar aqvs) qarTveli. 1944’Si komunisti qarTvelebma muslimani aWarlebi da mesxi Turqebi, vincxam rom ar miiRo qarTveloba, daTvala mteri da gadasaxla. dRevandRel drosac viciT (Senac karqa ici) aWaraSi muslimaneb ras awroben kristiani qarTvelebi. axla qarTvelobaze movdeT, istoriaSi qarTveli ar aris saxelaT erovnebas. istoriaSi aris egrisi, qarTli, kaxeli mepeebi, arali qarTveli saxelit mepeebi. qarTveloba gamogonilia 1918’ze memre, sabWoTaSi. qarT-ebma/qarT-lelebma gameigonies maTi saxelidan qarT-veli da miere xalxsac (aWarlebsac) Tlian qarTvelaT. istoriaidanac amboben rom, istoriaSi miere xalxebi erTi religiaidan (kristianoba) iyven da maTi eklesiaSi mokidebuli iyven. qarTvelobas aqidan awyoben. amitom zogi qarTvelebi amboben rom WeSmariti qarTveli ikneba kristiani, axla Cvenac vambobT rom, Cven varT eTnikuraT aWarlebi (muslimani, Osmal-Turqebis SeerTebuli xalxi) ar varT erovnulobaT qarTveli. TurqeTis aWarlebi, moqalaqeobaT da erovnulobaT arian Turqi. saqarTvelos aWarlebi, moqalaqeobaT (administraciulaT) arian qarTveli magram ar arian erovnulobaT, religiuraT qarTveli. kulturulaT, istoriulaT da religiuraT arian Osmal-Turqi. Amitom saqarTveloSi, aWaras da aWarlebs aqvan avTonomiuri administracia. Amitom ar undebian kristian qarTvelebs avTonomiuri administracia aWaraSi. Amitom atyvileben musliman xalx rom gakristianden.

Sen de Allaha emanet ol kardeşim

Yazan : iskender   Mail : mevar27@gmail.com 
27.05.2007 11:50:51 AM
arslan abi bevr rameSi ar geTanxmebi roca me var saqarTvelos moqalaqe da amashi ar Semedavo me aranairi Turqobisa da sxva erovnebis sisxli ar mirevia ramdenadac me vici Cemi qveynis istoriidan, amitom minda giTxraT, rom me Tqven kargad gicnobT da geferebiT suliTa da guliT, miyvarxarT da gafasebT didi pativi maqvs Tqveni magram Sexedulebebi cotaTi mainc ganmsxvavebulia Cveni amitom imedia ise iazrovnebT, rogorc yvela qarTveli magram aq didi roli tadgan Cvensa da im qarTvelebis Soris rwmenas ukavia aman gaxliCa Cveni dasawyisi da warmoiSva muhajiri amitom ar minda im did tragediaze Tavidan laparaki radgan axlac ki didi Wriloba gvaqvs da ar moSuSebula es tkivili, visac ar esmis amisa da ar stkiva RviZli Svilis dakargvisa is isedacki qarTveli ar aris. amitom me getyvi TavSi, rom ara var me qristiani da es ar niSnavs Cems damcirebas an araqarTvelobas vinc ase fiqrobs sjobs jere Tavisi Tavi iswavlos Tu vin aris is da mere Tavisi erovnebis Sesaxeb miiRos ganaTleba da mere iZaxos aWarlebze ...
aslan abi me SenTan aranairi gansxvavebuli azri ar minda miogaxvio Tavze Cemi mizania erToba da solidaroba erT qveyanaSi rac moutans adamianebs adamianur adamianobas da mSviidobas isedac erTi muWa varT. marTalia vigac vigaceebi viTom arian dainteresebulebi ai am sakiTxebioT, rom aWaraSi aWarlebi gaaqristianon magram is adamianebi vinc iqeT an aqeT gadigamodis arc iqeT da arc aqeT aravis ar uyvars da is adamanebi kvlav urwmunoni da undo adamianebad rCebian. eg adamianebi arian komunistebi an saerTod rwmenis ucodinrebi
didi pativiscemiT Cems megobarsa da axlo respublikaSi mcxovreb emigrant qarTvelsa da didi gvariSvils didebul ali batons

Yazan : Ali Arslan   Mail : aliiarslan@hotmail.com
30.05.2007 4:10:28 PM
Cemo Zmav isqendero, virCev cemTvin da am web saiTs stumvrebisTvin Turquli an aWaruli momcere. imitom rom qarTuli arali Cveni deda ena. qarTveloba ra Tqma ari, ras niSnavs karqa vici. moqalaqeobaT qarTveloba niSnavs; vincxa rom saqarTvelos qveynis moqalaqea... erovnulobaT, isTorulaT, eTnikuraT (sisxlaT da kulturaT), religiaaT (qristianoba) qarTveloba niSnavs; qarTeb/qarTleleb (da kaxeleb) aWarlebi da miere eTnikuri xalxi (moqalaqeobas garda) qarTveli ar arian. sityvaT qarTveloba da saqarTvelo gamogonilia 1918’ze memre, imaze win arc qarTveli arc saqarTvelo ar aris. es rom asea, TurqeTSi da aWaraSi mecxovre (eTnikuri) aWarlebi rafer iknebian erovnulaT, isTorulaT, eTnikuraT, religiaaT qarTveli? aWaraSi mecxovre aWarlebi, dRes marto moqalaqeobaT arian qarTveli. eTnikuraT arian aWarlebi. kulturaT, isTorulaT, religiaaT, erovnulobaT arian Osmauli (Osmanlı)-Turqebi. amiTom aqvs aWaras avtonomia. TurqeTSi mecxovre aWarlebi arc moqalaqeobaT, arc da erovnulobaT, isTorulaT, religiaaT qarTveli ar arian. worea, aWaras aWarlebi da TurqeTis aWarlebi erTi xalxia, naTesavi (xisimi, ayraba) arian. amitom; qarTveloba qristianobas niSvas an arniSvavs; es CemTin didi problema arali. me karqa vici rom; aWarlebi aradros qarTveli ar iyven da axlas ar arian.

Tu saqmeSi sisxl SurevT, maSin qarTlelebis/qarTebis, qarTvelebis sisxlSic ikneba bevri sxva sisxli. ici da ramdeni yivCaRi yofilan qarTl mefeefSi; 45.000 ojaxi (adamiani ara, ojaxi). ha wevden amden xalxma? arasodes ar Seirien? Mongolebi, Seljuqebi, Osmalebi? amitom sisxlidan lapariki wore arali.

aba karqaT iyavi da aWareli iyavi Cemo dzmav.


--------------------
Ali Arslan
27.08.2007 1:16:51 PM
   
q

aliarslan
[Yönetici]MSN : Yazmamiş
Yaş : 40
Mesaj sayısı : 70
Giriş sayısı : 276
Yazan : iskender   Mail : mevar27@gmail.com
08.05.2009 12:42:35 AM

aliarslan bey, s.a. nasilsiniz?
oncelikle bunu soylemek istiyorum size, acaba "qarTveli" "saqarTvelo" senin icin ve diger buradaki yazarlar icin neleri uyandiriyor, kafandaki soru isaretleri varsa onu lutfen yazarmisiniz bana?
mesela ben ogrenciyiken sn. yunus zeyrekle tartistim bazi konularda kendisi iyi biliyor. bazi konularda anlasamadik ve sonunda bana sunu dedi ben tr. vatandasim istedigimi tr-de yazarim. yazarsin ama okuyucu kim olacak? yazmadan once gercekleri yazmamiz lazim tabiki bu en onemli prensibin olacak ama kimilerin turkocaklarinda baglantilari var da kitap cikinca parasini oradan temin edecekse bunun icin acarali gurculugunden cikart turk yada kurt yada neyazarsan yaz abi amacin paraysa :)
ali abi sizleri seviyorum ben turkiyeyide seviyorum ben sizi ve turkiye sevmeseydim 12 sene orada ekmek yemezdim orada universite okumazdim. gerisini sen dusun.
ben acara bolgesinden gurcuyum bunu asla aklindan cikarma :) yanliz yunus abiyede soyle onuda cok seviyorum bazi yanlislar olmazzsa dahada severim ama....
hade allaha emanet olun saygilarimla turkiye dostluk dernegi
marad da yvelgan saqarTvelov mevar SenTana

Yazan : Ali Arslan   Mail : aliiarslan@hotmail.com
08.05.2009 2:10:44 PM
Merhaba İskender Bey, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Sorularına gelince, öncelikle yazacağım cevaplar kendi görüşlerimi içermekte olup, başkası adına bir cevap vermem veya başkası adına görüş beyan etmem söz konusu değildir. “qarTveli” ve “saqarTvelo” kavramları ve bunların uyandırdığı anlamlar benim çok net olup, kafamda herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır. Kartvel kavramının neyi ifade ettiği, gerek halen yayında olan (yan köşedeki) yazımda gerekse diğer yazılarımda ve sitedeki diğer yazılarda net bir biçimde açıklanmıştır. Ayrıca hatırladığım kadarıyla, daha önce de ziyaretçi defterine benzer bir mesaj yazmıştın ve bu mesajına uzunca bir cevap vermiştim. Söz konusu mesajlara http:www.gamarcoba.com/Forum.asp?forumokumsgid162yenilik0alfomalfomad adresinden ulaşabilirsin… Orada ifade ettiğim görüşler halen geçerli olup, bunlara ilişkin farklı bir sorun varsa tekrar yazışabiliriz.

Sitemizin konuk yazarlardan biri olan Sn. Yunus Zeyrek’le ilgili açıklamalarına makul bir anlam veremediğim gibi, bazı imalarının ve kullandığın üslubun da hoş olmadığını ifade etmeliyim. Birincisi şahsıma yönelik yazdığın bir mesajın devamında konuyu Yunus Bey’le ilişkilendirmen doğru değildir. Burada ben kendisi adına bir cevap verecek değilim. Eğer bununla Kartvel-Acar tartışmaları bağlamında Yunus Bey’in görüşlerini gündeme getirmek istiyorsan, bunun muhatabı dediğim gibi kendisidir, mail adresi bellidir.

İkinci olarak şu kadarını söylemeliyim ki, yaptığın bazı hoş olmayan yorumlara bakılırsa Gürcü-Acar-Kartvel kavramları ve bunlar hakkındaki tartışmalarla ve yazılanlar ilgili yeterli bir bilgiye sahip olmadığın anlaşılıyor. Eleştirdiğin yazarların yazılarını okuyup anlamaya çalışmak yerine, para-kadın-makam-mevki için aslını-neslini-dinini-ülkesini-milletini inkâr eden, Müslüman Acar kültürünü yok etmeyi misyonerlik anlamında kendisine hedef edinmiş birtakım propaganda merkezlerinin ve şebekelerinin ucuz iftiralarına değer vermene açıkçası şaşırdım ve üzüldüm. Kumanda merkezi belli olan ve karakter olarak Kafkas insanındaki mertliğin zerresi dahi bulunmayan bu sinsi çevrelerin, zaman zaman kendi insanlarımızı, kendi kardeşlerimizi bu tip iftira ve karalamalarla yanıltarak, kendi değirmenlerine bilerek veya bilmeyerek su taşıttıklarına çok defa şahit olduk. O nedenle seni de Müslüman Gürcü (Acar) kökenli bir kardeş olarak gördüğüm için, bu konuda bir dost-kardeş uyarısı yapmayı görev sayıyorum.

Emin ol ki bu ve benzerlerinin Müslüman Acar halkının kültürü ve dertleriyle en ufak bir ilgi ve endişeleri yoktur. Yapılan propagandanın yegâne amacı, bu halkın ve kültürünün Hıristiyan Kartvellik içinde asimile edilerek yok edilmesidir. Senin de yakından bildiğin MuslimGeorgia Gönüllülerinin çalışmalarından en büyük rahatsızlığı kimlerin duyduğu bellidir, bilinmektedir.

Bugün itibariyle baktığımızda Hıristiyan Kartvelist ideolojiden ve özellikle bunun propagandasından neredeyse tüm Müslüman Kafkas kökenli halklar rahatsızdır. Tiflis ve çevresinden ibaret Kartel/Kartli halkının isminden neşetle Ortodoks Kart kilisesi/Hıristiyanlığı ve ayin dili temelinde üretilen ve genişletilen, Sovyet Rusya döneminde ulus esaslı geliştirilen ve bugün devam ettirilen Kartvelist ideolojinin propagandasından; Ahıskalılar, Laz kökenlilerin büyük çoğunluğu, Abhaz-Oset kökenliler ve Müslüman Gürcü/Acar kökenlilerin de büyük çoğunluğu rahatsızdır, bu propagandaya karşıdır. Demek ki sorunun kaynağı, birkaç yazar değil, bu propagandanın bizatihi kendisidir ve sorunun çözümü, bumerang gibi kendilerini vuran ve vuracak olan bu sinsi propagandadan derhal vazgeçilmesidir.

İskender kardeş, bizi seveni, biz de severiz. Kendini nasıl tanımlamak istiyorsan öyle tanımla, bu senin bileceğin bir şeydir, saygı duyarız. Bizim veya bir başkasının kendini Kartvel olarak tanımlayan, Hıristiyan olarak kendi dinini yaşayan halkla bir sorunu/muz yok. Yukarıda da belirttiğim gibi sorun bunun safsatalarla dolu propagandasının yapılmasıdır, Kartvel olmayan, Kartvelliği kabul etmeyen insanlara Kartvellik elbisesinin giydirilmek istenmesidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, söylediklerimiz de son derece nettir. İsteyen beğenir, aynı görüşü paylaşır, istemeyen de bildiği yoldan devam eder. Biz de ona uğurlar olsun deriz.

Son olarak “Sakartvelo” senin için ne uyandırıyor şeklinde sorduğun soruya, eski tarihli bir yazımdan (Gürcistan bizim için ne ifade ediyor veya etmeli: http:www.gamarcoba.com/Yazilar.asp?gosterdosid87) bir alıntıyla cevap vererek mesajımı bitirmek istiyorum: “Gürcistan denince bizler için öncelikle ve özellikle Acaristan akla gelmektedir ve gelmelidir”. Batum’a selamlar. marad yvelgan aWarav Cven varT SenTana


--------------------
Ali Arslan
15.05.2009 1:13:26 PM
   
qT
X

[1]
     

Foruma Açılan son 5 konu
Açan
Forum istatistikleri
Gürcü Kavramı..
Tarihi ve Sosyolojik Olarak Türk Kavramı..
Lozan Andlaşmasına Göre Azınlık ve Türk ..
Anayasalara Göre Türk Kavramı..
Yeni Osmanlıcılık ve Acaristan..
admin
admin
admin
admin
artvinli
Forumdaki 7 Kategoride 19 Forum var , Bu forumlara açılan 63 Konuya 111 Cevap yazıldı..
Kimler Bağlı :  Bağlı üye yok..
İyiki Doğdun : aklimanli , hakan , cetin_4 ,Nice yıllara..

2004 © Copyright GAMARCOBA.COM
< Teşekkür WeBCaKaLi.AspSitem 1.8 >